Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over beschermingsbewind.
 
Indien u nog vragen heeft die hieronder niet staan vermeld, neemt u dan contact met ons op. 

Wat houdt bewindvoering in?
Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een Rekening & Verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter, bij beŽindiging van het bewind een eindverantwoording.

Wanneer is het verstandig om (als begeleider) bewindvoering aan te vragen (voor uw cliŽnt)?
- als de cliŽnt geestelijk niet in staat is zijn financiŽn te beheren
- als de administratie niet meer te overzien is
- als de financiŽle post niet meer wordt geopend door de cliŽnt
- als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
- als de cliŽnt geen overzicht meer kan geven van zijn financiŽn
- als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaast nog
  beheer van de financiŽn gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden

Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?

- de cliŽnt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd) 
- er moet een geregeld inkomen zijn 
- de schuldenlast welke niet meer inpasbaar zijn in het budget dienen via een apart traject gesaneerd te worden (bijvoorbeeld via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP)

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?
Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiŽle belangen te behartigen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten. 

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?
De bewindvoering kan worden beŽindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beŽindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat. Bijvoorbeeld doordat de cliŽnt weer in staat is zijn eigen financiŽn te regelen.

Verder eindigt het bewind van rechtswege:

- als de cliŽnt overlijdt
- als de bewindvoering door curatele wordt vervangen
- als de regels van Schalk Bewindvoering niet worden nagekomen

Bij beŽindiging van bewindvoering moet Schalk Bewindvoering veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren. Dit zijn onder andere het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eind Rekening & Verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor de cliŽnt.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?
Schulden behoren in principe tot de financiŽn van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget zijn af te lossen, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij de gemeente. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Kan een cliŽnt veranderen van bewindvoerder?
Ja, indien er gegronde redenen zijn, mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Wat doet een bewindvoerder?
Een bewindvoerder is bedoeld om u op financieel gebied te beschermen tegen anderen, maar ook tegen uzelf. Een bewindvoerder regelt al uw financiŽle zaken. De bewindvoerder mag namens u een handtekening zetten onder financiŽle stukken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met u. Maar de bewindvoerder neemt in uw belang ook zelf initiatief en grijpt in als dat nodig is.

Wat wordt onder bewind gesteld?
Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?
Op het moment dat Schalk Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiŽn kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiŽle relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken.

Wie kunnen bewindvoering aanvragen?
U kunt zelf bewindvoering aanvragen. Ook uw partner of familieleden, tot in de vierde graad, kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Ook wij kunnen het namens u aanvragen.

Wat moet de kantonrechter weten?
Als u de aanvraag bij ons in behandeling geeft wordt het verzoek aan de kantonrechter door ons opgesteld. De kantonrechter vraagt om een medische verklaring van een arts of in sommige situaties een sociaal verslag van een maatschappelijk werker. Aan de hand van de medische verklaring kan de kantonrechter beoordelen of de situatie om over te gaan tot bewindvoering ook daadwerkelijk van belang is. Ook heeft de kantonrechter een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Deze kunt u (digitaal) aanvragen bij de gemeente waar u woont. U ondertekent de aanvraag zelf. Kunt u dit, om welke reden dan ook, niet ondertekenen, dan mag een familielid de aanvraag ook ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van de procedure.

Aan wie moet het verzoek worden gericht?
Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gericht aan de kantonrechter, in de provincie waar de persoon woont, voor wie de onderbewindstelling wordt aangevraagd.

Wanneer treedt de bewindvoering officieel in werking?
De bewindvoering treedt in werking wanneer de kantonrechter daartoe heeft besloten en dat officieel op de dag, nadat de griffier van het kantongerecht u op de hoogte heeft gesteld van deze beslissing. Deze beslissing staat in een brief die ook wel beschikking wordt genoemd. Wanneer de kantonrechter Schalk Bewindvoering officieel tot bewindvoerder heeft benoemd moeten er een aantal zaken worden geregeld.

Neemt de bewindvoerder ook beslissingen op persoonlijk vlak?
Nee, de bewindvoerder neemt alleen financiŽle beslissingen.

Wie controleert de bewindvoerder?
Jaarlijks legt de bewindvoerder aan de Rechtbank in Limburg verantwoording af door middel van een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in dat jaar.

Wie betaalt de kosten voor bewindvoering?
U betaalt zelf maandelijks voor de kosten van bewindvoering. Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de kosten via de bijzondere bijstand van uw gemeente vergoed te krijgen.

Wat is het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer?
Beschermingsbewind wordt via de kantonrechter verkregen. Budgetbeheer wordt niet via de kantonrechter verkregen, maar er wordt dan gewerkt op basis van vrijwilligheid via een contract en een volmacht.