Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Artikel 1. Begripsbepaling 

1.1          Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Schalk Bewindvoering gevestigd te Hoensbroek, Postbus 22010, 6360 AA Nuth. Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 52489825.

1.2          Onder cliŽnt wordt verstaan: iedere persoon die door de rechtbank onder beschermingsbewind is gesteld waarbij Schalk Bewindvoering is benoemd tot bewindvoerder.


Artikel 2. Algemeen 

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen cliŽnt en opdrachtnemer.

2.2          De opdrachtnemer houdt zich aan de regels van de aanbevelingen meerderjarigenbewind.

2.3          Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is er een klachtenreglement ter beschikking. Het Klachtenreglement 
               wordt bij de cliŽnt achtergelaten tijdens het intakegesprek en is ook terug te vinden op de website.


Artikel 3. Geheimhoudingsverplichting en gegevensverstrekking 

3.1          CliŽnt machtigt opdrachtnemer, middels een ondertekende volmacht, alle relevante werkzaamheden voorvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren.

3.2          Gegevens van cliŽnt worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem en de administratie van opdrachtnemer.

3.3          Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing.

3.4          Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 4. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliŽnt worden gedaan 

4.1          Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden

- Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (budgetplan)

- Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen

- Met volmacht wijzigen van relevante gegevens bij dezelfde instanties/instellingen

- Openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliŽnt

- Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliŽnt te optimaliseren

- Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapheffing

- Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )

- Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering (indien van toepassing)

- Doorbetalen van de vaste lasten zoals opgesteld in het budgetplan

- Als doorbetaling van de vaste lasten niet lukt hierover contact opnemen met cliŽnt

- Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de bewindvoering

- Postverwerking van de financiŽle administratie van cliŽnt

- Het maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten en uitgaven aan cliŽnt

- Afleggen jaarlijkse rekening en verantwoording aan de rechtbank

4.2          Er wordt door opdrachtnemer geen schuldregeling gedaan indien nodig. Wel zal opdrachtnemer cliŽnt doorgeleiden naar de betreffende instantie en cliŽnt blijven begeleiden in het vervolgtraject.

4.3          Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaardwerkzaamheden behoren en/of waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen.

4.4          De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen van de aanbevelingen meerderjarigenbewind.

 

Artikel 5. Verplichtingen cliŽnt

5.1          CliŽnt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op naam zijn gesteld.

5.2          CliŽnt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiŽle sfeer per direct aan opdrachtnemer mede te delen.

5.3          CliŽnt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiŽle verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. Een beschermingsbewind maakt cliŽnt niet handelingsonbekwaam.

5.4          CliŽnt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om GEEN (nieuwe) schulden en/of andere verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening en/of girorekening.

5.5          De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliŽnt dan wel de hulpverlener een budgetoverzicht (budgetplan) op. De inkomsten en uitgaven vormen hiervoor de basis.

5.6          Bij het opstellen van dit overzicht dienen inkomsten en uitgaven van cliŽnt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het overzicht dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.

5.7          Indien de opdrachtnemer en cliŽnt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door de

opdrachtnemer worden aangebracht indien dit noodzakelijk is voor de continuÔteit. Wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassingen van de vaste lasten en het inkomen worden door opdrachtnemer doorgevoerd in het budgetplan.

5.8          CliŽnt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie wekelijks per post of e-mail wordt doorgestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties waar cliŽnt betrekking mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

5.9          CliŽnt dient altijd bereikbaar te zijn. Dit mag telefonisch, per mail, schriftelijk of per fax zijn.

5.10        Er zal door cliŽnt, op welke manier dan ook, geen beledigingen, dreigingen of andere soortgelijke gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerkers gedaan worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1          Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalatigheid die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het

betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het ter zake met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

overeengekomen eigen risico.

6.2          Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten /producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.

6.3          Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door cliŽnt schade wordt geleden door cliŽnt. Ook is iedere aansprakelijkheid van

opdrachtgever uitgesloten indien cliŽnt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van

opdrachtnemer.

Artikel 7. Kosten beschermingsbewind 

7.1          Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewinden gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geÔndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage. De op dat moment vastgestelde tarieven worden door Schalk Bewindvoering gehanteerd. De tarieven zijn vastgelegd in de tarievenlijst die tijdens het intakegesprek aan cliŽnt wordt overhandigd en besproken. Ook is de tarievenlijst terug te vinden op www.schalkbewindvoering.nl

7.2          Werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zullen in rekening worden gebracht voor een door het LOVCK vastgesteld uurtarief. Opdrachtnemer zal toestemming aan de kantonrechter vragen voor het uitvoeren van extra werkzaamheden. CliŽnt zal van te voren worden ingelicht indien er bijkomende werkzaamheden zijn.

7.3          Inkomens- en situatieafhankelijk zal een aanvraag vergoeding middels bijzondere bijstand van de bewindvoerdersvergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend.

Artikel 8. Bankrekeningen 

8.1          Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen op naam van rechthebbende. De rekening wordt beheerd door opdrachtnemer.

Indien gewenst kan er voor cliŽnt ook een leefgeldrekening worden geopend gekoppeld aan de beheerrekening op naam van cliŽnt.

8.2          Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer. Het leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op een al bestaande rekening van cliŽnt of op de leefgeldrekening gekoppeld aan de

beheerrekening.

8.3          Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen en regels zoals deze gelden voor het openen en beheren van bankrekeningnummers bij de desbetreffende bank in Nederland.

8.4          Beheerkosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliŽnt.

Artikel 9. Klachtenreglement 

9.1          Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient in eerste instantie gehandeld te worden volgens de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenreglement.

9.2          Het klachtenreglement wordt bij cliŽnt achtergelaten na het intakegesprek en is ook terug te vinden op www.schalkbewindvoering.nl

Artikel 10. Opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder 

10.1        Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging bewindvoerder.

Artikel 11. Wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden 

11.1        De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De cliŽnt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

11.2        Indien cliŽnt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dient cliŽnt dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt cliŽnt geacht in te stemmen met de aanvulling of wijziging.

11.3        Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013 en gelden tot wijziging of aanvulling op deze voorwaarden.