Klachtenreglement

Schalk Bewindvoering heeft een klachtenreglement.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u zich beroepen op ons klachtenreglement. 

Uw klacht kunt u indienen middels het invullen van het klachtenformulier. Ons klachtenformulier vindt u bij downloads.


Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

De organisatie: Schalk Bewindvoering

 

Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt

 

over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen;

 

Directie: Zij die belast is met de dagelijkse leiding van de bewindvoerder.

 

Medewerker: Ieder andere medewerker van het bewindvoerderskantoor.
Vervanger: degene die in plaats van de bewindvoerder werkzaamheden verricht voor de

 

organisatie;

 

Rechthebbende: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en de

 

organisatie is benoemd tot bewindvoerder, respectievelijk met wie de organisatie

 

een overeenkomst heeft afgesloten;

 

Bezwaar: een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de

 

organisatie;

 

Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van

 

onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

 


Artikel 2

 

Deze klachtenregeling geldt voor cliŽnten, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die het gezag over de rechthebbende uitoefent, zijn voogd, zijn curator zijn mentor, het openbaar ministerie en door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt. Tevens voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de rechthebbende woonplaats heeft.

 

 

 

Bezwaren

 


Artikel 3

 

Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze

 

tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliŽnt op te lossen. De cliŽnt ontvangt

 

schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder of diens vervanger is

 

afgedaan. Is de cliŽnt niet tevreden dan kan hij/zij binnen een maand na dagtekening van de

 

schriftelijke bevestiging van de bezwaarafhandeling een klacht indienen.

 


Klachten

 


Artikel 4

 

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail door de partijen, welke genoemd zijn in Art.2 van dit klachtenreglement, worden ingediend bij de bewindvoerder of diens vervanger op dat moment. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

 

a. naam en adres van de indiener

 

b. de dagtekening

 

c. weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip

 

d. handtekening

 

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

 


Artikel 5

 

De bewindvoerder of diens vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien

 

werkdagen te rekenen vanaf de datum poststempel en vermeld daarbij de afhandelingstermijn van de klacht.

 

 

 

Artikel 6

 

6.1 De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger,

 

      uiterlijk binnen zes weken, echter met inachtneming van het volgende:

 

a. de bewindvoerder of diens vervanger hoort de cliŽnt,

 

b. de bewindvoerder of diens vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt

 

    het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliŽnt.

 

6.2 De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 

a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling,

 

b. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft,

 

c. en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

 

6.3 De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het

 

     onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van

 

     de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

 

6.4 Indien een klacht in de opvatting van de klager niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager

 

      zich wenden tot de branchevereniging NBPB en/of de toezichthoudende kantonrechter.

 


Artikel 7

 

Alle bezwaren en klachten van cliŽnten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het

 

noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliŽnt worden

 

gevraagd.

 


Artikel 8

 

8.1 Een klacht wordt niet in behandeling genomen als:

 

a. de klacht anoniem is,

 

b. het feit waarover geklaagd wordt langer dan twaalf maanden voor indiening heeft

 

    plaatsgevonden.

 

8.2 Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van drie

 

      weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

 

8.3 Indien de klager het hier niet mee eens is, kan de klager zich wenden tot het kantongerecht dat

 

      het bewind heeft ingesteld.

 


Artikel 9

 

9.1 Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de bewindvoerder of diens vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier.
9.2 Indien een klacht gegrond is dan overlegt de bewindvoerder met de cliŽnt hoe de klacht het beste opgelost kan worden. Bij gegronde klachten kan een (vervolg)onderzoek worden ingesteld, de cliŽnt dient hieraan volledige medewerking aan te verlenen.
9.3 Indien een klacht ongegrond is dan zal de bewindvoerder met de cliŽnt bespreken of dit gevolgen heeft voor de verdere dienstverlening.
9.4 De cliŽnt kan bij een klacht die ongegrond is geacht een klacht indienen bij de branchevereniging NBPB en/of de kantonrechter die het bewind heeft ingesteld.

 


Slotbepalingen

 


Artikel 10

 

Een bezwaar of klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de

 

cliŽnt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de

 

kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

 


Artikel 11

 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.
Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 8 februari 2016.