Werkwijze beschermingsbewind

Kennismakingsgesprek
Het eerste contact met de bewindvoerder ontstaat door u zelf, door familie of door instellingen waar u contact mee heeft gezocht. Na dit contact volgt binnen 2 weken een kennismakingsgesprek. Indien er sprake is van spoed dan volgt dit gesprek zo snel mogelijk. Doel van het kennismakingsgesprek is het geven van informatie over beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure.
Daarnaast 
wordt er gekeken of er een klik is tussen cliŽnt en bewindvoerder en staat het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal.

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld of beschermingsbewind mogelijk op u van toepassing is. Indien u mogelijk in aanmerking kunt komen voor beschermingsbewind dan kan de aanvraagprocedure worden vervolgd. Mocht blijken dat beschermingsbewind voor u een te zware maatregel is, dan kunt u eventueel besluiten om vrijwillig uw inkomen door ons te laten beheren. Dit noemen wij budgetbeheer.

Heeft u ons zelf benaderd? Dan bekijken we of het nodig is om een hulpverleningsinstantie in te schakelen. Heeft u een partner? Zorg dan dat u beiden bij het gesprek aanwezig bent. Als u via een derde partij (meestal een hulpverleningsinstantie, soms een familielid) bij ons terecht bent gekomen, is die partij bij het gesprek aanwezig. Het gesprek vindt na overleg met u op een afgesproken locatie plaats. Bijvoorbeeld bij u thuis.

Het intakegesprek
Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat beschermingsbewind voor de cliŽnt een juiste keuze is en dat er een klik is ontstaan, dan volgt daarna het intakegesprek. Het is mogelijk dat het intakegesprek gelijk volgt op het kennismakingsgesprek.

Wat doen wij bij de intake?
Aan de hand van een uitgebreid intakeformulier nemen we allerlei vragen met u door om uw situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. We kijken wat er aan inkomen bij u binnenkomt en we kijken wat er aan vaste lasten moet worden betaald. We brengen achterstanden in betalingen in kaart en we kijken of er schulden zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien of er recht is op aanvullend inkomen of dat er bijvoorbeeld een te hoog beslag ligt op uw inkomen. We kijken hoe hoog eventuele schulden ongeveer zijn en wat we er mee kunnen doen. Als er geen schuldregeling of belemmerende schulden zijn dan zullen we, zodra uw situatie stabiel is, een aanvraag schuldregeling doen bij de gemeentelijke kredietbank. Zijn er wel belemmerende schulden, bijvoorbeeld fraudeschulden, dan gaan we zo snel mogelijk de schuldeisers van uw situatie op de hoogte brengen. Belangrijk is dan dat we ervoor gaan zorgen dat de vaste lasten in ieder geval betaald worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Ook gaan we ter plekke samen met u het verzoekschrift invullen voor de aanvraag van het beschermingsbewind. Als de benodigde stukken voor de aanvraag compleet zijn sturen we dit zo snel mogelijk op naar de rechtbank. Het duurt een aantal weken voor de rechter uitspraak doet. In principe beginnen we na de uitspraak, zodra de beschikking bij ons binnen is, met het beheren van uw budget. Als de situatie vereist dat we meteen moeten beginnen, bijvoorbeeld een dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie, kunnen we alvast op vrijwillige basis van start gaan.

Gegevens in dossier
Alle gegevens die we hebben verzameld tijdens het intakegesprek komen in een persoonlijk dossier. Als de beschikking van de rechtbank binnen is gaan we werkgevers of uitkerende instanties aanschrijven om hen van de situatie op de hoogte te brengen. We vragen termijnbedragen (energie, huur, etc.) op, evenals eventuele achterstanden.

Budgetplan
Op basis van alle gegevens stellen we een voorlopig budgetplan op. In dat plan spreken we met cliŽnt en zorgverlener af wat er maandelijks aan geld binnen komt en wat er uitgaat. Ook de hoogte van het weekgeld voor levensonderhoud wordt erin opgenomen.

Als het eerste inkomen bij ons binnen is, kunnen we het voorlopige budgetplan uitvoeren. Dat betekent onder meer dat u van ons het weekgeld ontvangt. Iedere 4 weken ontvangt u een afschrift, zodat u precies weet waar u aan toe bent en wat er met uw geld is gedaan.

Vergoeding van de kosten
De vergoeding is wettelijk vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Een recent overzicht van deze vergoeding vindt u bij de Ďtarievení. Als er sprake is van een laag inkomen (bijstandsniveau) gaan we kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten middels bijzondere bijstand. Dit regelen wij verder voor u.

Wat doen wij niet?
Wij bieden geen schuldhulpverlening. Dit houdt in dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd op het gebied van de gemeentelijke schuldhulpverlening of de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Ook verstrekken wij geen tijdelijke of langdurige leningen. Is dit de hulpvraag waarmee u bij ons terechtkomt? Dan zullen wij u, na goed overleg, doorverwijzen naar een bevoegde instantie. Mocht het nodig zijn dan zullen wij zorg dragen voor uw aanmelding.